Referat fra åpent møte 7. februar

Referat fra åpent møte 7. februar

Nesten 50 møtte opp i Veslesalen! Oppmøtet vitner om stort og positivt engasjement! Informasjon, diskusjon og valg stod på agendaen, og det sittende interimstyret ble valgt inn som styre i foreningen Nebybruas venner. Foreningen stiftes så snart kommunestyret har behandlet saken om Neby bru i sitt februarmøte. Det sittende interimstyret har fått fullmakt til å stifte foreningen. Trond Kletvang er valgt til leder for styret, og som varamedlemmer kommer Roar Maske, Randi Aas og Bjørn Støholen inn. Les hele referatet her:

Åpent møte om Neby bru i Veslesalen, Tynset kulturhus, 7. februar 2017
Referat
Arrangører er interimstyret for Neby bru i samarbeid med Tynset turlag. Agenda for møtet er: informasjon om interimstyrets arbeid så langt, informasjon om turlagets stiprosjekt i områdene på begge siden er av elva Glåma, og valg i forbindelse med stiftelse av foreningen Nebybruas venner.
Tilstede; 45 personer.
Interimstyrets leder Trond Kletvang ønsker velkommen til møtet, før Morten Often blir valgt til å være møteleder. Som referent for møtet velges Karin Tørklep Sletten
1) Trond Kletvang informerer om interimstyrets arbeid siden folkemøtet 6. desember 2016:

• Interimstyret består av Trond Kletvang (leder), Vidar Mortensen, Karin Tørklep Sletten, Erik Kindølshaug og Håkon Fiskvik (Jan Inge Grøndalen var opprinnelig i styret, men trakk seg av helsemessige årsaker – Tynset turlag stiller med Håkon Fiskvik i hans sted). Ola Grønn-Hagen leder den tekniske delen av prosjektet, men sitter ikke i interimstyret.
• Interimstyret er organisert i seks grupper, der hvert medlem, i tillegg til Ola Grønn-Hagen, har spesifikt ansvar for hvert sitt område, som dugnader, søknader, økonomi, engasjement private og lokalt næringsliv, informasjon/nettside og overordnet koordineringsansvar.
• Høy møtevirksomhet i tillegg til et ukjent antall uformelle samtaler. Alle interesserte parter er invitert til å komme med innspill tidlig i prosessen.
• Det er blitt avholdt et arbeidsmøte med Tynset kommune for å finne mulige løsninger på prosessen med bygging av selve brua, og eieransvar underveis og etterpå. Kommunen ber interimstyret forberede en sak for politisk behandling, der det skisseres to mulige løsninger:

o Tynset kommune tar ansvar for hele prosjektet, og foreningen forplikter seg til å samle inn økonomiske midler.
o Foreningen tar ansvar for hele prosjektet og kommunen overtar eierskap og forpliktelser når brua står ferdig.
Det er fordeler og ulemper ved begge løsningene. Insterimstyret legger fram en prosjektskisse med begge alternativer for kommunen slik at kommunestyret rekker å behandle saken politisk i sitt februarmøte 28. februar.
• Interimstyret mener grunnlaget er lagt for å stifte en forening som tar fatt på oppgaven videre så snart kommunestyret har behandlet saken og tatt stilling til kommunens rolle i prosjektet. Ber om at møtelyden gir interimstyret fullmakt til å stifte foreningen Nebybruas Venner når tiden er inne.

2) Tore Stubbe fra Tynset turlag informerer om stiprosjektet; om status så langt og om hvilke planer som ligger framover i tid. Stifaddergruppa har så langt ryddet og gjort klar flere titalls kilometer sti i nærområdene på Tynset, og i forbindelse med ny gangbru på Neby er følgene stier under arbeid:

• Kjærlighetsstien på sørsida av Glåma er delvis ferdig rydda.
• Gamle Allmannaveg på sørsida av Glåma er under arbeid.
• Nebyrunden på nordsida av elva er delvis ferdig gravd og mangler bare det siste av toppdekke og gravearbeider før den er klar sommeren 2017.
• Stien på nordsida mellom Glåmbrua og Aabrua ventes ferdig sommer 2017, her er det allerede bygd ei lita bru over et bekkeløp, og ei ny bru er under planlegging lenger nord. Står igjen noe rydding i tillegg.
• Stubbe rapporterer om stort engasjement og mange ideer for områdene rundt elveløpet, og nevner blant annet kultursti på Neby, Pilegrimsvegen, alternativ sti fra Domus og sørover mot Neby bru lagt helt ute mot elva, rydding av kratt og skog for å få mer utsikt mot vannet. Ei gruppe er også satt ned for å se på mulighetene som ligger innenfor mobilteknologi og formidling av kulturhistorie knyttet til stiene og stedsnavnene.

3) Stiftelse av forening og valg. Denne delen av møtet ledes av revisor Åge Sparingen. Han har tatt på seg å sette opp utkast til stiftelsesdokumenter og vedtekter for foreningen Nebybruas venner, et arbeid han også tar på dugnad.
• Det virker fornuftig å velge forening som organisasjonsform, ettersom det er den eneste form for organisering som ikke er styrt av særlovregulering. En forening er selveiende og det er medlemmene som bestemmer. Dermed er det viktig med fyldige og tilstrekkelige vedtekter for å regulere det arbeidet som skal gjøres.
• Formålet til foreningen er ideelt. Selve formuleringen blir klar først når kommunen har bestemt seg for sin rolle i prosjektet, derfor stiftes foreningen formelt etter kommunestyremøtet i februar. Det blir da interimstyret som stifter foreningen.
• Foreslår at møtelyden velger styret som skal sitte i foreningen når den stiftes.
• Foreningen registreres i både enhetsregisteret og frivillighetsregisteret.
• Sparingen går detaljert gjennom utkastene til sitftelsesdokument og vedtekter.

Etter disse tre innledningene åpnes det for diskusjon og spørsmål fra salen, her er momenter som kom fram:
 Er det lettest for en forening eller for en kommune å søke midler fra store fond, så som Gjensidigestiftelsen og Sparebankfondet?
 Sparingen svarer at det trolig er lettere for kommunen.
 Hva hvis man går tom for midler halvveis i prosjektet og blir stående med ei halvferdig bru?
 Sparingen mener prosjektet bør være fullfinansiert før en starter bygging. Det er i vedtektene tatt høyde for at innsamlede midler betales tilbake til giveren hvis det av forskjellig årsaker blir umulig å realisere prosjektet.
 Vi trenger stort lokalt engasjement i tillegg til bidrag fra store stiftelser og fond. Hvordan er innsamlingsaksjonen tenkt?
 Kletvang forsikrer at dette er et av temaene som diskuteres mye i interimstyret, men at det ikke er landet på noen modell ennå. Dette blir noe det nye foreningsstyret må ta tak i.
 Hva med å avkreve kommunen garantier for bygging og drift?
 Møteleder Morten Often mener det ikke vil bli store utfordringer med et så oversiktlig og avgrenset prosjekt.

Valg
Møteleder Morten Often styrer prosessen, og foreslår at sittende interimstyre velges direkte til styreplassene i foreningen Nebybruas venner.
Styret, valgt ved akklamasjon: Trond Kletvang, Vidar Mortensen, Karin Tørklep Sletten, Erik Kindølshaug og Håkon Fiskvik.
Som leder for styret foreslås Trond Kletvang.
Styreleder, valgt ved akklamasjon: Trond Kletvang.
Møtelyden fremmer forslag på tre varamedlemmer til styret. Varamedlemmene skal ha møterett og rett på å se alle dokumenter til styret.
Varamedlemmer, valgt ved akklamasjon: Roar Maske, Randi Aas og Bjørn Støholen.
Møtelyden fremmer forslag på to revisorer.
Revisorer, valgt ved akklamasjon: Kjell Arne Hugubakken og Ola Mortensen.
Til å underskrive protokollen, valgt ved akklamasjon: Morten Often og Arne O. Ellingsson.

Tynset, 8. februar 2017

Karin Tørklep Sletten (sign.)
Referent

Morten Often (sign.)                Arne O. Ellingsson (sign.)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

2 × four =