Referat fra årsmøtet

Referat fra årsmøtet

Onsdag 21. mars ble det avholdt årsmøte i Nebybruas venner. Det ble et kontruktivt møte med god dialog om prosessene foreningen står oppe i når det gjelder finansiering. Her er referatet fra møtet:

Nebybruas venner

 Referat fra årsmøte onsdag 21. mars klokken 19.00 i kommunestyresalen, rådhuset, Tynset.

 Tilstede: Styret, med unntak av Erik Kindølshaug, varamedlemmer og 8 andre medlemmer i Nebybruas venner.

Styreleder Trond Kletvang ønsket velkommen og holdt en kort orientering om de siste ukers aktivitet, blant annet med spontankafeen på Amfi som i løpet av de to første ukene har gitt 15.000 kroner til foreningen. Kafeen holdes åpen til onsdag i påskeuka. Kletvang benyttet anledningen før årsmøtesakene til å rette en spesiell takk til den ideelle innsatsen til støttespillere av foreningen, deriblant revisor Åge Sparringen og administrasjonen i Tynset kommune.

Sakliste:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Ingen merknader. Godkjent.

 1. Valg av møteleder

Forslag på Trond Kletvang, ingen andre forslag Trond Kletvang valgt. Til å underskrive protokollen; Jan Inge Nordeng og Kjell Arne Hugubakken.

 1. Styrets årsmelding

Årsmeldingen ble lest opp av sekretær; ingen merknader. Vedtatt.

 1. Styrets regnskap

Kasserer redegjorde for regnskapet. Driftskostnader for 2017 kom på til sammen 90.487 kroner, hvorav 85.000 kroner er honorar for prosjektering av brua. Et lite regnskap, der hovedutfordringen har vært å få en oversikt over antall medlemmer. Ved årsskiftet hadde foreningen 529.781 kroner på konto. Ingen merknader. Vedtatt.

 1. Orientering fra styret

Styreleder og kasserer redegjorde i korte trekk prosessene foreningen har stått, og fremdeles står i, hva gjelder finansiering. Planen var å starte søknadsprosessen mot fond og stiftelser høsten 2017, men dette ble utsatt. Grunnen var at vi hadde behov for å utrede hvordan Nebybruas venner kunne komme i posisjon for å søke spillemidler og få momskompensasjon.

Løsningen har blitt et samarbeid med Tynset kommune og Tynset turlag, der Tynset kommune er berettiget til både å søke spillemidler og å få momskompensasjon. Denne prosessen har tatt tid, og hadde ikke vært mulig uten gode støttespillere som bidrar med sin profesjon på dugnad.

Turstiene til Tynset turlag kan også utløse spillemidler, og et arbeid er i gang med dokumentasjon av planlagte nye tiltak knyttet til Neby bru.

Kommunestyret får en sak om dette samarbeidet på bordet i april-møtet. Innstillingen fra administrasjonen er positiv.

En finansieringsplan er satt opp, og med en kostnadsberegning til 5 488 751 kroner må foreningens egenkapital beregnes til 1 075 011 kroner. Tynset-samfunnet har fortsatt en jobb å gjøre for at vi skal nå egenkapitalen.

Åge Sparringen legger til at en slik avtale mellom Nebybruas venner, Tynset kommune og Tynset turlag vil regulere to ting: Eierskap (Tynset kommune 51%) og fordeling av driftsansvar og vedlikehold (Nebybruas venner).

 1. Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag.

 1. Fastsette medlemskontingent

Styrets forslag er å holde kontingenten på 200 kroner. Det er viktig å ha en lav terskel for å få så mange betalende medlemmer som mulig. Ingen andre forslag ble lagt fram. Kontingent på 200 kroner vedtatt.

 1. Budsjett

Budsjettet knyttes opp mot finansieringsplanen. Inntektene blir medlemskontingenten. Ingen merknader.

      9. Virksomhetsplan

 1. Få finansieringen på plass.
 2. Det gjenstår en del dugnadsarbeid rundt rydding og merking av stier.
 3. Bygging kan ikke starte før vi har et vedtak om spillemidler.
 4. Under forutsetning av at finansieringen er på plass planlegges støping av fundamenter til brua i august 2019.

 

 1. Valg:
 2. Styrets leder (velges for 1 år)

Forslag på Trond Kletvang. Vedtatt.

 1. Styrets nestleder (velges for 2 år)

Forslag på Håkon Fiskvik. Vedtatt. Dagens nestleder Vidar Mortensen trekker seg ut at styret, og forslag på Jan Ivar Rekstad som nytt styremedlem og kasserer for 2 år ble også vedtatt.

 • 2 styremedlemmer (velges for 1 år)

Forslag på Karin Tørklep Sletten som sekretær og Erik Kindølshaug som styremedlem. Vedtatt.

 • 3 varamedlemmer (velges for 1 år)

Sittende varamedlemmer har sagt seg villig til å sitte i ett år til; Randi Aas, Roar Maske og Bjørn Støholen. Vedtatt.

 • 3 medlemmer til valgkomite for neste årsmøte

Forslag på Vidar Mortensen som leder for valgkomiteen, og at styret får fullmakt til å finne ytterligere to medlemmer. Vedtatt.

 • 2 revisorer

Forslag på at dagens revisorer sitter i ett år til; Kjell Arne Hugubakken og Ola Mortensen. Vedtatt.

 

Jan Inge Nordeng (sign.)                                            Kjell Arne Hugubakken (sign.)

 

Tynset, 22. mars 2018

Karin Tørklep Sletten, referent.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

twenty − 14 =